Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
XII ^ INLEIDING.
en kunsten heeft gekweekt, is het aantal van hen niet
gering geweest, die, door de heerlijke toonen, welke zij
aan de lier wisten te ontlokken, het hart hebben geroerd
en gestreeld. Nederland bezat uitstekende Dichters, toen
in naburige Landen het licht der beschaving eerst begon
door te breken-, ja, wij meenen niet te veel te zeggen,
als wij beweren, dat onze Dichtkunst, reeds in de zeven-
tiende eeuw, in haren schoonsten bloei stond. Wij kun-
nen althans uit dien tijd meesterstukken van Poëzij bij-
brengen, waarin een buitengewone rijkdom en levendig-
heid van verbeeldingskracht, een schat van vinding en
vernuft, stoutheid van denkbeelden en kracht van uit-
drukking, en wat meer tot de eigenschappen der ware
Dichtkunst behoort, duidelijk doorstralen, en een' ieder,
die niet van alle gevoel voor het schoone verstoken is,
treffen en verrukken.
Het is daarom des te meer te bejammeren, dat vele
Nederlanders, zij vooral, aan wie geene geleerde opvoe-
ding te beurt valt, die heerlijke voortbrengselen onzer
Vaderlandsche Poëzij nimmer leeren kennen. De Werken
toch van een' hooft , vondel , huygens , en zoo vele ande-
ren , komen niet in aller handen, en bovendien zullen
velen zich van het lezen dier Werken afgeschrikt gevoe-
len, door de verouderde taal, waarin ze geschreven zijn.