Boekgegevens
Titel: Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Serie: Werken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 2: 2
Auteur: Eilers Koch, Johan Rudolph; Eilers, Johan Rudolf
Uitgave: Leiden: D. Du Mortier en zoon, 1847 *
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1198 D 2
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200004
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: 18XX, Bloemlezingen (vorm), Gedichten (teksten)
* jaar van uitgave niet op de gebruikelijke wijze verkregen, mogelijk betreft het een schatting
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Bloemlezing uit Nederlandsche dichtwerken
Vorige scan Volgende scanScanned page
WILLKM VAN HAREN. 139
Gij hebt den tijd van de eeuwigheid gescheiden ,
Gij hebt zijn vleugelen met uwe hand gewrocht,
Opdat hij niet te lang verbeiden ,
En niet te snel vervliegen mogt.
Het noodlot zit geknield aan uwe voeten,
En leest in 't Heilig Boek uw' onweêrstaanbren wil
Maar als uwe oogen het ontmoeten ,
Verandert alles of staat stil
Daar 't eeuwig licht een zee verspreidt alle uren
Van heil en van geluk uit 's Allerhoogsten schoot,
Daar kan geen rouw, geen droefheid duren.
Daar vlugt de smart, daar sterft de dood !
Stout en krachtig! Zoo toont de dichter aan, dat éón bHk van
den Allerhoogste voldoende is, om alles te doen veranderen of stil-
staan. Een voortreffelijk slot, dat voor een gedicht als dit niet
heter kon gevonden worden; het stemt ons tot ernst en verheft tegelijk
ons gemoed. — Wij eindigen met de volgende aanmerking: wie dit
kunstgewrocht van van haren's dichtpen regt wil leeren waarderen,
die leze het vooral niet snel of vlugtig; hij vertoeve liever bij elk
couplet eenige oogenblikken, en als hij alzoo tot het einde gekomen
is, zal hij zoo getroffen zijn door de vele dichterlijke schoonheden,
die hem zijn voorgekomen, dat hij gewis geene aanmoediging of op-
wekking behoeven zal, om dit stuk vele malen te herlezen.
f