Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
te hennen vjaaruit «oo vele gewigtige gebeurte~
nissen, die wij van het voorgeslacht geboekt vinden,
gesproten zij7i, met de denkbeelden bekend te wor~
den, die %ij zich van het Opperwezen, van hun
bestaan, van hunne pligten eu toekomst vormden ,
sojt het onbelangrijk geacht kunnen worden den
oorsprong der Vaderlandsche regten en wetten en
de redenen uit te vorsnhen, waarom die wetten zoo
en niet anders gesteld zijn geworden; zon hel
eindelijk onbelangrijk zijn de yneening onzer voor-
ouders omtrent de eerste ontginning des lands,
omtrent den oorsprong humier volksstammen, ge~
slachten en steden na te gaan, al is het dut veel
van hunne denkbeelde7i valsch blijkt te wezen
en den stempel eener kinderlijke ligtgeloovigheid
draagt ? Zoo hebben het dan ook reeds lang de
overige beschaafde natiën onzes werelddeels be-
grepen en met ijver hunne oude Vaderlandsche
overleveringen bijeengezocht en trachten op te
helderen, en de beroemdste geleerden hebben het
niet beneden zich geacht daaraan hunnen tijd toe
te wijden.
Het zal dus wel geene verontschuldiging behoe-
ven dat ik dit onderwerp opzettelijk en eenigzins
uitvoeriger dan tot nog toe geschied is , heb na-
gegaan , en den arbeid mijner voorgangers, vooral
van den Heer ür. IFestendoip, mij ten yiutte
makende, getracht heb een zoo veel mij voor het
oogenblik doenlijk was, volledig tafereel van
onzen fabeltijd te leveren, en ik vertrouio, dat