Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
59
roode vaandel in een afzonderlijken tempel, die,
gelijk de oude kronijkschrijvers willen , tho alden
of aden fane, en door Tacitus Tanfane genoemd
zou zijn , hoewel ik dit laatste niet kan aannemen.
Deze vaan, door Friso van zijne vaderen geërfd en
uit Indie medegebi-agt, bezat vier bijzondere eigen-
schappen. Vooreerst was zij een behoedmiddel te-
gen storm en onweder; ten andere beschermde zij
tegen allerlei soort van kwade wezens en heksen;
{slriges, lemures, succubi et incubi;) ten derde
had zij de kracht van booze geesten uit bezetenen
te verdi-ijven; en eindelijk verschafte zij de over-
winning op de vijanden. Wanneer het rijk in ge-
vaar was, of gewigtige omstandigheden zulks vor-
derden, werd zij door de priesters aan den rijks-
bestuurder overgegeven, en vervolgens weder in
den tempel bewaaid.
Een derde blijk der innige vereeniging van gods-
dienst en staatsbestuur, is de vorm der oude wet-
ten en godspraken. Beiden werden door de pries-
ters op dezelfde wijze, in korte stafrijmen vervat,
waarvan nog ettelijke voorbeelden in de oude F"rie-
sche wetten te vinden zijn; dezen toch werden
als van goddelijken oorsprong en heilig beschouwd,
gelijk nog eene merkwaardige ons bewaarde sage
aantoont, welke wij later zullen mededeelen.
Eindelijk geven wij hier nog eenige bijzonder-
heden op van heidensche bijgeloovigheden of gods-
dienstige gebruiken.
Zoo vindt men in de Wilkeuren der Brokman-