Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
Tolksstam had zich daar ne.dergezet en betoonde
zich ongenegen de nieuwe aankomelingen te ont-
vangen. Intusschen werden dezen ah-as van Friso
door het zwaard bedwongen en genoodzaakt zich
te onderwerpen of te verliuizen. Toen gaf hij het
land zijnen naam en begon ter plaatse waar zij
geland waren, eene stad te bouwen, welke hij tot
zijnen zetel en de hoofdstad des rijks bestemde 5
hij stichtte er eenen tempel, aan zijnen volksgod
Stavo geheiligd, naar wien ook de stad Stavoren
genoemd w^erd, en die vervolgens als een nationaal
heiligdom geëerbiedigd is.
Nadat Friso zich aldus van zijne vijanden ontsla-
gen en voor de zekerheid zijner onderdanen ge-
zorgd had, trachtte hij ook de landstreek op den
dum- bewoonbaar te maken en tegen de invallen
der golven te beveiligen; want behalve aan den
oostelijken kant, was liet geheele land laag en moe-
rassig; aan den zeekant bestond het grootendeels
uit wadden, die bij eiken eenigzins hoogen vloed
onderliepen, terwijl het overige door meiren en ri-
vieren van alle kanten doorsneden of met wouden
begroeid was. Hij liet dan hier en daar dijken
aanleggen en hoogten opwerpen, waar men voor
den vloed veilig bleef. Op deze hoogten, terpen
genoemd, werden de eerste buurten gesticht en
ook tempels en heiligdommen gebouwd.
Doch als een beschaafd vorst, droeg hij niet al-
leen zorg voor veilige woonsteden, maar ook voor
godsdienst, wetten en beschaafdheid. In de hoofd-