Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
224
Hoezeer dit verhaal vele vereisehten van sage bezit,
is het blijkbaar een verdichtsel der Christenpriesters
om 's Hemels medewerking tot de invoering des Chris-
tendoms en de magt der priesters te betoogen. Om
deze rede hebben wij het insgelijks uitgesloten.
Misschien zal raen zich verwonderen, dat wij echter
niet de Wolsungasage opgenomen hebben, vermits wij
vroeger, toen wij over de woonplaatsen der Hunnen
handelden, de getuigenis van den Deenschen historie-
schrijver Suhm hebben aangevoerd, die dezen Wol-
sung voor eenen koning der Hunnen in I'riesland op-
geeft. Maar met dit al meenden wij ons deze overle-
vering niet te mogen toeëigenen; zoowel omdat er
hier te lande noch in mondelinge volksverhalen, noch
in oude kronijken eenige melding van geschiedt, «ils
ook dewijl ons de bewijzen voor de stelling van Suhm
ontbraken en het bij het groote verschil van gevoe-
lens nopens den oorsprong dier sage, gewaagd was
zonder verder bewijs, voor ons land daarop aanspraak
te maken.
Misschien liggen er in den schat der Noordsche sa-
gen nog eenige overblijfselen onzer vroegste geschie-
denis verborgen, doch van echte volksoverleveringen
in Nederland zelf, zullen onzes bedunkens niet veel
andere gevonden worden.