Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
>208
bladeren van den lauwerkrans om 't hoofd voor oorei^
aangezien 1); dit kan tot allerlei fabelen aanleiding
gegeven hebben, gelijk Scriverius teregt aanmerkt,
doch ik durf daarom deze overlevering niet geheel en
al voor een ijdel verdichtsel houden. Mijns bedun-
kens zijn er onderscheidene zaken onderling verward.
Het slot is ongetwijfeld eerst door de Romeinen ge-
sticht , want de menigvuldige oudheden, benevens
de stijl waarin het gebouw was opgehaald , naar de
grondslagen te oordeelen, kunnen aan geen ander
volk toegeëigend worden 2); doch toen de Romeinen
daai-na allengs de heerschappij in Duitschland verlo-
i'en, en ook dit land hunnen schep ter ontging, zijn
vermoedelijk de Romeinsche bui-gen, die de sloping
ontkwamen, tot woonplaatsen der inlandsche vorsten
geschikt gemaakt-, en zoo kan Arendsburg als een
der voornaamsten, welligt een slot der Friesche
vorsten geworden zijn, en bij die gelegenheid aan-
merkelijke vergrooting endergaan hebben, hetgeen
aan hen de stichting deed toeschi'ijven. Doch of
hier zekere Pxichard of Ritsai-d Arundel of Ezzelinus
gezeteld heeft, is zeer onzeker. Hamconius noemt
hem als den laatsten koning van Westfriesland, en
beroept zich daarbij op de oude Hollandsche Kro-
nijk 3); doch zoolang de eerste bron dezes verhaals
niet behoorlijk onderzocht is, waartoe mij de gele-
l) Scriverius, Toetssteen op het Goudsche Kron, h\. HoS,
a) Zie Junii, Batavia, p. 3i5. Pars, de Katten, Voor-
rede. Van Wijn ^foncCj/. B. 11. bl.i 6.
5) Hamcouii, Frisia, pag. li.