Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
vallen des volks in de overige gewesten onzes va-
derlands. Terwijl daar een oorspronkelijk volk ge-
durende twintig eeuwen zijnen grond, zeden, vrij-
heid en volksbestaan ongeschonden bewaarde, werd.
het zuiderdeel des lands onophoudelijk door allerlei
stammen overstroomd en beurtelings bezeten. Zoo-
wel de sage als de geschiedenis maken daarvan mel-
ding; gene spreekt van Slaven, Wilten, Hunnen,
Friezen, Sassen en Franken, deze van Bataven ,
Caninefaten , Marzaton, Stui-iers , (^uaden , Clia-
maven , Tubanten, Saliers , Friezen, Clianken ,
Taxandren, of in later tijd van Franken cn Saxen,
Vreemde geschiedschrijvers vermelden de krijgstog-
ten dier volken, de overlevering zwijgt bijna geheel;
geen wonder dus , dat wij zoo weinig echte sagen
hebben, schier geene godenleer, dichting noch
landsbeschrijving, zelfs mag men zich verwonderen
dat er nog iets behouden is gebleven, daar fik der
zegevierende volkeren de vroegeren geheel inzwolg,
en dus geene volkssage zich aan het land vaslhecli-
ten kon. Maar dit laat zich oplossen , wanneei'
men den inhoud dier volksverhalen nagaat. Een
■karakteristieke trek van alle Nedei'landsche sagen is,
dat zij zich vasthouden aan stichtinge«, die de
wisseling der tijden doorstonden; dus meestal stads-
sagen zijn, zoo als die van Heer Lem, van de
Slaven , de Wilten , Koning Ezeloor. De natuur-
beschrijving des lands geeft v\einig stof, alleen spo-
ken hier en daar op heiden en heuvelen Witti: