Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
>122
noemd, en het is niet onwaarschijnhjk, dat hij het
Emodische gebergte, vanwaar Alexander scheeps-
timmerhout en andere behoeften verkreeg, zal aan-
getast hebben, gelijk de sage meldt 1).
Dit is al de opheldering, welke ons de oude
schrijvers nopens de gebeurtenissen in het rijk der
Prasiers verschaffen, maar eer wij in de nasporing
der lotgevallen van Friso vooi'tgaan, moeten wij nog
een blik werpen op den maatschappelijken toestand
der Noord-Indianen. De volkeren, waartegen Alex -
ander oorloogde, waren grootendeels van de kaste
der ki'ijgslieden (Radipoets) terwijl onder hen ge-
slachten van Braminen woonden 2); zij vormden
meestal republieken en waren aan vrijheid gehecht.
De Braminen waren met kunsten en wetenschappen
bekend, en velen der opperhoofden konden lezen
en schrijven; weelde en overdaad ging met moed en
standvastigheid in den oorlog gepaard, en zoo hielden
zij zich krachtig tegen de Macedoniers staande, die
hen slechts door taktiek en groote dapperheid te
onderbragten. De nieuwere berigten melden boven-
dien hunne bijzonder rijke mythologie, hunne al-
oude wetboeken , heldendichten en geslachtlijsten ,
benevens hunne aloude staatsinrigtingen, die wij
slechts gedeeltelijk uit de oude schrijvers kenden. —
Met deze schilderingen stemt het tafereel overeen,
dat de kronijken ons van Friso en de zijnen op-
hangen ; zij w'aren in de weienschappen ervaren,
l) Verg. Suffr. Petr., ds Orig. Fris. png.562.
3) Heeren, Ideen, Th. I. Abth, I. S.5^itT.