Boekgegevens
Titel: Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Auteur: Bergh, Laurens Philippe Charles van den
Uitgave: Utrecht: Johannes Altheer, 1836
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: 1197 C 36
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200001
Onderwerp: Sociologie: folklore, volkskunde: algemeen
Trefwoord: Volksverhalen (teksten), Mythologie, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Nederlandsche volksoverleveringen en godenleer
Vorige scan Volgende scanScanned page
124
de overigen. Immers, wat het verblijf van Friso,
als Indiaan, te Athene beti-eft, vindt men aange-
teekend, dat ten tijde van Caesar zich een Indiaan,
langen tijd aldaar had opgehouden, wiens graf men
nog aan de vreemdelingen vertoonde 1); en de
opgave betreffende zijn huwelijk verschilt niet zoo
veel, dat men ze daarom geheel behoeft te ver-
werpen , evenmin als vele berigten bij de He-
breeuwsche schrijvers, Herodotus of Diodorus.
Er zijn evenwel nog andere bedenkingen, moei-
lijker ter beantwoording. Indien de Friezen van
de boorden van den Ganges kwamen, hoe is dan
hunne taal en wezen zoo naauw aan die hunner
naburen, de overige Duitsche stammen verwant?
Van dezen toch zwijgt de Friesche sage; zij wa-
nen zich meestendeels of van de Trojanen afkom-
stig of aborigines, en hoewel alle Eui-opeanen uit
Azie stammen, waren zij reeds eenige eeuwen vóór
Fi-iso's aankomst hier gezeten. Bij de Friezen be-
stonden daarenboven geene sporen van Indische
gebruiken, godenleer of kasteninrigting, alles was
van den aanvang af Duitsch. Hoe zijn deze zwa-
righeden optelossen?
Wanneer men de volkenlijsten bij de oude schrij-
vers nagaat, ontwaart men met verwondering ver-
scheidene namen in Azie, welke, hetzjj gelijktijdig,
hetzij later in Europa voorkomen. Ofschoon eene
dergelijke naamsovereenkomst zonder meer, nog
l) Plutarchus in vita AUxandri.